Menu
  Home   Dlaczego kratki
  Ecoraster?
  EcoRaster-System
  kratki podkładowe
  & kratki trawnikowe
  Zastosowanie
  parkingi, drogi,
  ulice
  Pozostałe
  możliwości
  wykorzystania
  EcoRaster*
  elementy
  uzupełniające
  Substraty
  podłoża, podbudowa
  Montaż   Referencje   Kontakt
Dlaczego kratki Ekoraster*?

Dlaczego kratki EcoRaster*?

10 powodów, dla których warto wykorzystać EcoRaster:

   
 • W trosce o nasze środowisko...
           EcoRaster spełnia wymagania stawiane ekologicznym nawierzchniom

 • Rozwinięty technicznie i ceniony od wielu lat na całym świecie!
           również na nawierzchnie o specjalnych funkcjach , np. wojsko

 • Design yourself!
           Jeden system & wiele niepowtarzalnych koncepcji aranżacyjnych!


 • Certifikaty, testy * ekspertyzy na różne rozwiązania
           dają pewność związaną z planowaniem i budową
           architektom, wykonawcom, handlowcom i inwestorom.


 • Pewność związana z surowcem oraz konstrukcją Ecoraster*Systems
           są podstawą wyjątkowej 20-letniej gwarancji.

 • Serwis dla handlowców * wykonawców * inwestorów
           przy planowaniu, wprowadzaniu na rynek, wykonawstwie i finansowaniu
           projektów Ecoraster*


 • Serwis montażowy* poparty doświadczeniem partnerów sieciowych z całego świata
           Wskazówki montażówe i wiele innych... na wieloletnią, estetyczną
           i funkcjonalną nawierzchnię


 • EcoGreen, EcoSedum, EcoGravel, Ecostone, EcoSoftground, EcoGround
           są gotowymi, rozwiniętymi rozwiązaniami systemowymi do prawie każdego zastosowania.

 • EcoRaster * ceny & finansowanie
           pomogą zaoszczędzić czas i pieniądze! Pytajcie nas Państwo o możliwości uzyskania dotacji.

 • Ecoraster*System - "porównianie z kratkami betonowymi"
           posłuży Państwu jako obiektywna pomoc w podjęciu decyzji o wyborze
           odpowiedniego produktu. • Dlaczego kratki EcoRaster *?
 • W trosce o nasze środowisko...
     EcoRaster* System spełnia ekologiczne wymagania
     dotyczące umocnionych nawierzchni


 • W trosce o nasze środowisko...
  oraz pod wpływem Agendy 21, na całym świecie coraz większy nacisk kładziony jest na przyjazne środowisku umacnianie nawierzchni. Wymagają tego zarówno ustawodawcy, jak również świadomi ekologicznie mieszkańcy naszego globu.
  Cennym rozwiązaniem na umocnienie jezdnej nawierzchni z różnorodnymi możliwościami jej kreowania jest system kratek EcoRaster-*
  Jednocześnie system kratek z tworzywa sztucznego EcoRaster * posiada wysoki potencjał odwodnieniowy dzięki naturalnemu przesiąkaniu wody.
  Przyszłościowe rozwiązania dotyczące szczegółów konstrukcyjnych, połączone z wieloletnim doświadczeniem firmy GalaProdukt, oraz doskonałe właściwości użytkowe wykorzystanych do produkcji tworzyw sztucznych gwarantują stały wzrost udziału systemu kratek EcoRaster * na rynku światowym.
  Dlatego:
  Planujcie Państwo nawierzchnie z przyszłością...

  ekologiczne * jezdne * zazielenione *

  *z naturalnym przesiąkaniem wody

  Zalety ekologiczne
  • naturalne, decentralne przesiąkanie wody, co oznacza brak opłat ściekowych
  • ochrona przeciwpowodziowa
  • ochrona przed erozją
  • nawierzchnia biologiczie czynna prawie w 100%
  • obojętne dla środowiska tworzywo sztuczne, możliwość ponownego przetworzenia
  Zamykanie nawierzchni-

  jest ingerencją w naturalną równowagę ekologiczną, mającą katastrofalne skutki dla środowiska:
  • Zagrożenie powodziowe
   Wody opadowe nie mogą wniknąć wgłąb ziemi. Poprzez przygotowane studzienki kanalizacyjne i inne systemy odwodnieniowe trafiają do rzek i jezior.
  • Redukcja zasobów wód gruntowych
   (corocznie w Niemczech ubywa 3,5 mld m3 wody)
  • Dramatyczny wzrost kosztów związanych z technicznymi rozwiązaniami odwodnieniowymi.
   przy montażu należy brać pod uwagę coraz wyższy poziom wód gruntowych.
  • Woda opadowa trafia do ścieków.
   Pomimo wielu możliwości wykorzystania, woda opadowa trawia do ścieków i powoduje niepotrzebne zwiększenie kosztów związanych z ich odprowadzaniem.
  • Zmiana klimatu
   W dużych aglomeracjach tworzy się tak zwany "klimat miejski". Ze względu na wysoki stopień kumulowania ciepła przez zamknięte nawierzchnie, zakłócone jest latem ich nocne ochładzanie.
  • Zakłócenia w funkcjonowaniu podłoża.
   Zasilanie podłoża w wodę i minerały jest silnie zakłócone, co prowadzi do obumierania organizmów żywych. Zanieczyszczenia z powietrza i wody nie są absorbowane przez ziemię i spływają do akwenów.
  • Ograniczenie przestrzeni życiowej zwierząt i roślin.
   Biotopy ulegają zniszczeniu, wrażliwe gatunki wypierane są przez inne, łatwiej dopasowujące się do trudnych warunków.
  Sytuacja ta będzie się pogłębiała ze względu na rozwój kolejnych aglomeracji (np. nawierzchnie zamknięte w Bawarii stanowią 8,5% a w Berlinie ponad 70%).
  Czyli dokładnie tam, gdzie jest największe zużycie wody, tworzy się najmniej wód gruntowych.

  Posumowanie:

  Przepuszczalność nawierzchni jest ekologicznie niezbędna!

  Międzynarodowe wspólnoty państw dostrzegły wagę problemu gospodarowania zasobami naturalnymi i rozpoczęły wspólną pracę nad międzynarodowymi projektami, dotyczącymi również problemu związanego z przepuszczalnością nawierzchni.

  Najważniejsze wytyczne dotyczące działania sformułowane zostały w dokumencie AGENDA 21. (Agenda 21 jest dokumentem programowym, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne.)

  Dokument ten został przyjęty na konferencji "Środowisko i Rozwój" z inicjatywy ONZ w 1992 roku na II Konferencji w Rio de Janeiro. Jej polska wersja ukazała się w roku 1993 w opracowaniu "Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój".)

  Dzięki świadomemu planowaniu prac budowlanych, podwyższeniu opłat oraz coraz wiekszej ilości programów związanych z dofinansowaniem szczególnie na poziomie komunalnym, allem auf kommunaler Ebene wird die Entwicklung positiv unterstützt.(siehe Beispiele)

  Odwodnienie nawierzchni oraz wykorzystywanie materiałów z decentralym systemem przesiąkania wody powinno być prioretowym zagadnieniem w planowanych inwestycjach.  Decydujące kryteria dotyczące ekologicznego umacniania nawierzchni:
  1. pozytywne oddziaływanie na obieg wody w przyrodzie

   • decentralne przesiąkanie wody opadowej bez konieczności podłączania do kanalizacji
   • nie jest potrzebne centralne odwodnienie, dzięki czemu zmniejszają się koszty budowy
   • wykorzystanie programów dofinansowującychumożliwiających tańszą budowę
   • mniejsze koszty związane ze ściekamizmniejszenie kosztów dodatkowych
   • wkład w regulacjętworzenia się wód gruntowych oraz zmniejszenie ryzyka powodziowego
   • materiały nie magazynują ciepła, dzięki czemu mają korzystny wpływ na kształtowanie się klimatu

  2. Możliwość dowolnego kreowania nawierzchni

   • przestrzeń wokół domu przypomina tereny parkoweo wysokiej wartości rekreacyjnej
   • naturalne materiały działają kojąco w przeciwieństwie do "wybetonowanych"

  3. Pozytywne oddziaływanie na planowanie

   • nawierzchnie umocnione kratkami EcoRaster zaliczane są do nawierzchni ekologicznych co sprawia, że skróceniu ulega termin oczekiwania na pozwolenie na budowę.
   • stosunek powierzchni zabudowanej do otwartejulega zmniejszeniuZamknięte nawierzchnie wliczane są do powierzchni zabudowy
   • możliwe jest optymalne wykorzystanie małych przestrzeni miejskich.
   • przepuszczalne dla wody np. drogi dojazdowe, nie zaliczają się do powierzchni zabudowy i są nawierzchniami biologicznie czynnymi
 • EcoRastermoże być bez problemu ujęty w planowaniu nawierzchniobszarów chronionego krajobrazu


 •  Wróć
  Dlaczego kratki EcoRaster *?
 • rozwinięte technicznie i cenione od wielu lat!
 • wykorzystywane na całym świecie, różne zastosowania, np. w wojsku

 • Zalety techniczne
  • wysoka stabilność i elastyczność dzieki spacjalnej komorowej strukturze
  • 200 komór dylatacyjnych / m2 * szczególne ich rozmieszczenie przyczynia się do wieloletniej trwałości ułożonej nawierzchni
  • możliwa wytrzymałość na obciążenia 400t /m2- jezdna dla ciężkich TIR-ów oraz pojazdów wojskowych
  • opatentowane pewne połączenie* 54 X m2!
  • szybki i łatwy montaż
  • łatwy transport
  • wypustki antypoślizgowe zapewniają bezpieczeństwo podczas chodzenia
  • optymalne warunki wzrostu roślin dzięki dużym komorom
  • Grosse Bodenöffnungen und Bodengitter
  Szczególna struktura komorowa i elastyczność kratki zapobiega wybrzuszaniu się nawierzchni gwarantuje pewne i wieloletnie umocnienie powierzchni.


  Wykorzystanie w jednostkach wojskowych
  Przy wykorzystaniu EcoRaster na terenach wojskowych, kratki muszą spełniać szczególnie wysokie wymagania.
  Przeznaczenie: np. strzelnice, drogi transportowe dla czołgów itd.
  Niestety fotografowanie, filmowanie i upublicżnianie jest zabronione
  Ponizszy krótki filmik jest dokumentacją, że EcoRaster został wykorzystany w bazie wojskowej. Jest to wycinek z " SoldatenVideo" na YouTube.


   Wróć
  Dlaczego kratki EcoRaster*?
 • Design yourself!
     Jeden system & wiele niepowtarzalnych możliwości aranżacyjnych! •  Wróć
  Dlaczego kratki EcoRaster*?
 • Certyfikaty,testy * ekspertyzy na różne zastosowania
         schaffen Pewność związana z planowaniem i budową
         dla architektów, wykonawców, handlowców i inwestorów • Trwałość:
  nieograniczona potwierdzona certyfiaktem TÜV
  Wytrzymałość:
  do 20 t nacisku osi wg DIN 1072
  wytrzymałość na poprzeczne siły ścinające *przetestowana
  ****
  oddziaływanie na środowisko:
  obojętna dla środowiska zgodnie z DIN 38412
  przetestowana zgodnie z normami:
  • DIN 1072 budowa dróg i mostów
  • DIN EN ISO 124 tworzenie nawierzchni parkingowych
  • DIN 38412

  Pozostałe certyfikaty i wyniki testów.
  przeprowadzono następujące testy:
  odporność na poprzeczne siły ścinające *
  brak toksycznego oddziaływania na ryby oraz obojętność dla środowiska
  certyfikat produkcyjny CE
  Echabegrünung und Brandeverhalten
  odporność na kwasy i ługi
  odporność na promienie UV oraz warunki atmosferyczne
  Wniosek:
  z kratkami EcoRAster z tworzywa sztucznego
  mają Państwo najwyższą z możliwych pewność
  (w porównaniu z innymi kratkami z tworzywa sztucznego)

  W innych karajch np. Polsce, Belgii, itd. istnieją dodatkowe certyfikaty, np. wytrzymałość na spadanie, atest higieniczny, i wiele innych.

   Wróć
  Dlaczego kratki EcoRaster*?
 • Pewność związana z surowcem oraz konstrukcją
         Systemy Ecoraster* są podstawą do wyjątkowej EcoRaster*
         pełnej gwarancji
  ponad 20 - letniej


 • Pewność ponad wszystko!

  Architekci, wykonawcy, hurtownicy oraz inwestorzy kupują razem z kratkami EcoRaster* pewność zwiazaną z planowaniem oraz budową

  Wykonawca może spokojnie podpisać ogólne warunki związane z umową wykonawczą oraz gwarancją powykonawczą (5 lat)
  (przy zastosowaniu się do wskazówek montażowych producenta)

  Galaprodukt udziela 20 lat pełnej gwarancji produktowej przy stosoawniu się do wytycznych ze wskazówiek montażowych!


  Podstawą do gwarancji i pewności jest

  najnowocześniejsza produkcja recyklingowa połączona z wysoka techniką Knowhow * Made in Germany *
  gwarantująca wyjątkową, elastyczną i jednorodną mieszanke tworzywa sztucznego do produkcji EcoRaster.

  Cały proces produkcyjny EcoRaster jest całkowicie zautomatyzowany. Maszyny kontrolują każdy etap produkcji w dzień i w nocy przez 365 dni w roku

  Dzięki temu średniej jakości materiał zostaje automatycznie odrzucany i wybierany jedynie jednorodny surowiec najwyższej jakości.


  To wyróżnia EcoRaster... również na rynku międzynarodowym.

   Wróć
  Dlaczego kratki EcoRaster*?
 • Serwis dla handlowców * wykonawców * inwestorów
         przy planowaniu, wprowadzaniu na rynek, wykonawstwie i finansowaniu
         projektów Ecoraster *


 • Naszą ofertę serwisową dla hurtowników i wykonawców otrzymają Państwo po zarejestrowaniu się i zalogowaniu.

  Nasz ogólny serwis dla Państwa:

  Prospekty
  Chętnie udostępnimy szeroką gamę naszych prospektów.

  Produkt-CD
  na tej płycie znajdą Państwo możliwości wykorzystania kratek Ecoraster i wiele więcej...

  Internet
  chętnie zaprezentujemy Państwa projekt na naszej stronie internetowej, na życzenie z linkiem.

  Logistyka
  korzystne cenowo i szybkie dostawy

  Copyright
  Wszystkie teksty i zdjęcia podlegają ochronie Copyright. Jeśli chcą je Państwo wykorzystać, prosimy o kontakt.

  Niektóre zalety dla inwestorów:
  • lekki transprt + łatwy montaż
  • prawie w 100 % zazielenienie
  • wiele możliwości wykorzystania
  • wiele możliwości aranżacyjnych
  • decentarlne, naturalne przesiąkanie wody do gruntu
  • możliwość ponownego ułożenia, łatwa wymiana,
  • brak opłat związanych z kanalizacją
  • projekty często dofinansowywane przez miasto, gminę


   Wróć
  Dlaczego kratki trawnikowe & podkładowe EcoRaster *
 • Serwis montażowy* poparty doświadczeniem partnerów sieciowych
         z całego świata.
         Wskazówki montażowe i wiele innych... na wieloletnią, estetyczną i
         funkcjonalną nawierzchnię


 • Fachowo umocnione kratkami Ecoraster* nawierzchnie są funkcjnalne i estetyczne przez wiele lat.
  Przeszkolone, licencjonowane firmy wykonawcze gwarantują Państwu najwyższą z możliwych jakość.

  Korzystajcie Państwo z naszej sieci współpracy pomiędzy inwestorem, wykonawcą & handlowcem!
  Dzięki temu uzyskają Państwo u nas optymalny serwis!
  Więcej informacji uzyskają Państwo po zalogowaniu.

   Wróć
  Dalczego kratki trawnikowe & podkładowe EcoRaster * ?
 • EcoGreen, EcoSedum, EcoGravel, EcoStone, EcoSoftGround, EcoGround,
         EcoWood,
  są gotowymi, rozwiniętymi rozwiązaniami systemowymi do prawie
         każdego zastosowania.


 • Na bazie kratek " EcoRaster* mogą Państwo stworzyć prawie wszystkie rodzaje nawierzchni
  Ta możliwość aranżacji nawierzchni Ecoraster
  jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju - na całym świecie!


  Niektóre przykładyrozwiązań systemowych EcoRaster*:
  EcoGreen:Ecogreen* to gotowe zazielenione trawą kratki do natychmiastowego ułożenia i wykorzystania.(więcej...)
  EcoSedum:gotowe zazielenieni- na zielone dachy i więcej - nadaje się również na suche stanowiska (więcej...)
  EcoGravel:nawierzchnie zewnętrzne z grysem, żwirem, grysem szklanym o różnych kontrastach barwnych.
  EcoStone:przepuszczalne dla wody nawierzchnie wypełnione grysem i żwirem w różnych wariantach, o utwardzonej a zarazem przepuszczalnej nawierzchni
  EcoSoftground:NOWOŚĆ : Ecoraster+ Soft = EcoSoftGround
  profesjonalne rozwiązanie o nowych możliwościach wykorzystania. Tego jeszcze nie było!
  np. nawierzchnie imprez masowych, powierzchnie targowe, place zabaw i boiska sportowe aż po nawierzchnie jeżdzieckie.
  Wyjątkowe doznania dotykowe podczas chodzenia, stania na nawierzchni SoftGround * z atrakcyjnymi kontrastami barwnymi. Mobilna nawierzchnia - i mimo to ściśle połączona!
  EcoHorse:Ecoraster + warstwa wierzchnia = Ecohorse - na każdą dziedzinę jeździectwa odpowiednia warstwa wierzchnia. Wiodące na całym świecie rozwiązanie.
  EcoWood:EcoRaster wypełniony wysokiej jakości rozdrobnioną korą z różnych gatunków sosny, w rozmaitych kolorach.
  Nawierzchnie o bogatych doznaniach zapachowych, optycznych oraz dotykowych.
  EcoSolar:etap projektowy

   Wróć
  Dlaczego kratki trawnikowe & podkładowe EcoRaster * ?
 • EcoRaster * Ceny & Finansowanie
         pomagają oszczędzić czas i pieniądze!
         Pytajcie nas Państwo o możliwości uzyskania dofinansowania.


 • Ceny
  systemów EcoRaster *:
  wszystkie systemy EcoRaster* podlegają:
  TOP*jakości * gwarancji*cenowo*jakościowej*.
  Gwarancje produktowe są dla Państwa zabezpieczeniem
  przed ryzykiem zakupu oraz pewnością na wieloletnie użytkowanie umocnionej nawierzchni i satysfakcję.
  Produkcja "Made in Germany" w najstarszym i najnowocześniejszym zakładzie w Niemczech - PURUS,
  przetwarzającym i produkującym tworzywa sztuczne
  jest naszym zobowiązaniem i Państwa gwarancją.

  Różnorodne możliwości umocnienia i aranżacji nawierzchni oznaczają szeroki wachlarz cenowy.
  Dlatego: przedstawcie nam Państwo swoje oczekiwania. Przygotujemy dla Państwa specjalną ofertę.

  Handel:Standardowe produkty wysyłamy na życzenie na atrakcyjnych paletach display.
  Nasze ceny obowiązują rok. Jest to możliwe wyłącznie dzięki własnej, wydajnej produkcji surowca stałej wysokiej jakości.
  Wykonawcy & inwestorzy:Obszernym wskazówkom dotyczącym montażu, kalkulacjom oraz pomocy w planowaniu towarzyszą korzystne ceny zakupu.


  Sklep internetowy*:
  Tu znają Państwo przegląd produktów, dane techniczne oraz po zalogowaniu się uzyskają Państwo dostęp do oferty cenowej.


  Finansowanie kratek EcoRaster*:
  Na wiele projektów z wykorzystaniem systemu Ecoraster* istnieje możliwość otrzymania dotacji lub dofinansowania z Unii Europejskiej, miasta lub gminy.
  Podstawą jest poruszony w światowym dokumencie Agenda 21 temat" gospodarka wodna oraz decentralny system przesiąkania wody.
  Przykładami są:
  zielone dachy * wjazdy do garaży * agroturystyka * rolnicze nawierzchnie użytkowe * przepuszczalne dla wody parkingi* lotniska * i wiele innych...

  Zwróćcie się Państwo do nas - pomożemy w wypełnieniu wniosku do banku czy agencji.

   Wróć
  Dlaczego kratki trawnikowe & podkładowe EcoRaster *?
 • Kratki Ecoraster* "porównanie z kratkami betonowymi"
         Poniższa tabela służy jako obiektywna pomoc w podjęciu decyzji


 • Ta obszerna tabela porównawcza pomoże Państwu
  podjąć ostateczną decyzję dotyczacą aranżacji zaplanowanej przez Państwa zewnętrznej nawierzchni.

  Decydującymi kryteriamimającymi ogromne znaczenie w umacnianiu nawierzchnisą np.:
  zazieleniona nawierzchnia*stopień chłonięcia wody materiałów* walory optyczne* waga* możliwość poruszania się po nawierzchni*
  wielofunkcjonalność *nakład związany z montażem* łączenie kratek*
  dopasowanie do podbudowy *transport * koszt ułożenia

  Więcej informacji uzyskają Państwo po zarejestrowaniu się i zalogowaniu.

  Uwagi do tabeli/ pomocy porównawczej:

  Ze względu na rosnący popyt, znacznie zwiększyła się na całym świecie ilość firm oferujących kratki z tworzywa sztucznego.

  Wzrastająca konkurencja prowadzi do znacznych różnic w jakości produktu, szczególnie mieszanek materiałowych do wyrobu surowca (wątpliwej jakości mieszanki zamiast elastycznych i jednorodnych) oraz konstrukcji (zmniejszona wysokość komór, grubość ścianek itd.). Konsekwencją tych działań jest ograniczona stabilność, trwałość oraz odporność na złamania.
  Również pozostałe właściwości użytkowe ulegają znaczącemu pogorszeniu.

  Często na oferowane produkty przedstawiane są wątpliwe certyfiakty i ekspertyzy lub nie ma ich wcale.
  Certyfikat CE - np. nie oznacza, że posiadający go produkt jest pewny.
  Tą pewność mozna potwierdzić jedynie różnorodnymi szczegółowymi testami np. TÜV itp.
  Warunkiem jest również stała, jednorodna mieszanka materiałowa, którą konkurenci niestety nie dysponują. Poprzez działanie " czarnych owiec " szczególnie w zakresie tanich produktów, globalny wizerunek kratek z tworzywa sztucznego jest zakłócony.
  Producent Ecoraster poddaje się stałej, ścisłej kontroli zarówno pod względem surowca jak również właściwości konstrukcyjnych.
  Dzięki temu zmniejszeniu ulegają szkody powstałe w gospodarce narodowej, np. budownictwie drogowym, budownictwie parkingów, lotnisk itd.

  Użytkownik powinien zapewnić sobie gwarancję projektu poprzez
  • kontrolę przedstawionych certyfikatów
  • sprawdzenie referencji
  • dobrowolną kontrolę jakości oferowanych produktów
  W konstrukcji kratek EcoRaster wykorzystane zostały szczegółowe rozwiązania,
  • pozwalające na spełnienie odpowiednich parametrów użytkowych.
  Współpraca z instytutami naukowymi oraz placówkami badawczymi gwarantuje nam stałą kontrolę
  • naszych produktów a także zachowanie wszelkich parametrów jakościowych.
  Referencje:
  Światowe referencje z zastosowaniem Ecoraster* mówią same za siebie.

   Wróć


  Serwis dla
 • Architekci
 • Wykonawcy
 • Handlowcy
 • Inwestorzy
 • Nasz sklep
  Login
  Username:

  Password:

  Registrieren
  Wybierz język
  Newsletter
  Wpisz swój e-mail:

  Kontakt
  Oto numery Państwa
  doradców:

  Bartek: 693 908 586
  obsługa klienta indywid., Allegro, obsługa zamówień

  Renata: 696 867 818
  doradztwo i obsługa projektów, palety

  Kasia: 502 224 889
  sklep internetowy GalaShop

  tel. stacjonarny:
  (+48) 61 296 7295
  fax.
  (+48) 61 296 7296
  e-mail:
  info@galaprodukt.pl
  Skype:
  GalaProdukt

  Biuro czynne
  od pn. do pt.

  w godz. 7:00-16:00

  od poniedziałku do piątku
  w godz. 16:00-21:00
  oraz w soboty od 9:00 do 21:00
  jesteśmy do Państwa dyspozycji pod
  nr.: +48 696 867 818

  Produkcja i sprzedaż
  GalaProdukt Sp. z o.o.
  ul.Gołaszyńska 8,10
  PL-64-600 Oborniki Wlkp